TREILER

Το παρόν Ιστολόγιο έχει σκοπό να περισώσει & να προβάλλει τη ρουμελιώτικη ιστοριολαογραφία -

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ναυάγιο στο Σπερχειό

Ναυάγιο στο Σπερχειό
(του Κώστα Κοτσίλη)
Ο τίτλος είναι παράξενος, αλλά στη Ζωή όλα συμβαίνουν. Έχου­με ακούσει όλοι μας για ναυάγια σε θάλασσες και σε Ωκεανούς, αλ­λά ναυάγιο σε μη πλωτό ποτάμι και μάλιστα στο Σπερχειό; Είναι δυνατόν; Εγώ πάντως λέω ναι, γιατί έχω και τις αποδείξεις, που θα σας τις πα­ρουσιάσω αμέσως πιο κάτω.

Ο Σπερχειός είναι από τα ξακουστά ποτάμια της χώρας μας και παρόλο το μικρό μήκος των 74 χιλιόμετρα περίπου, έχει σημαδέψει την ιστορία της Ελλάδας από τα πανάρχαια χρόνιο μέχρι τις μέρες μας. Ήρεμος το καλοκαίρι ποτίζει με το δροσερά νερά του τον Φθιωτικό κάμπο και δίνει Ζωή σε όλα τα καμποχώρια.

Με την Ύπατη είναι στενά συνδεδεμένος αφού μάλιστα στην πε­ρίοδο της Τουρκοκρατίας έφερε και το όνομα της πόλης μας ΒΑDRΑ.

Το χειμώνα, όμως, ή την άνοιξη, όταν τα χιόνια αρχίζουν να λιώνουν, γίνεται ανήμερο θεριό και τότε ποιος δεν τον φοβήθηκε. Κατα­κλύζει τα πάντα στο πέρασμά του και μετατρέπει την εύφορη κοιλάδα σε πραγματική λίμνη.

Το πέρασμά του γίνεται, τουλάχιστον στον κάτω κάμπο, από το μέρος της Υπάτης, με τις γέφυρες Κομποτάδων -Κωσταλέξι και Λιανακλαδίου.

Όταν, όμως, έρχονται δύσκολοι καιροί, πόλεμοι και καταστροφές και κοπούν τα γεφύρια τότε κατ’ ανάγκη περνάμε «από μέσα», για να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως εξάλλου κάνουν και πολλοί κάτοικοι άλ­λων χωριών της περιοχής.

Έτσι, έγινε και πριν πολλά χρόνια, στα 1928. Το περιστατικό αναφέρεται στο φύλλο 129) 14-2-1928 της αθηναϊκής εφημερίδας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» και δείχνει το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητα των Υπαταίων. Η εφημερίδα αντιπολιτεύεται την τότε κυβέρ­νηση με πάθος, όπως ταιριάζει στους Έλληνες! Καταφέρεται κατά των εκπροσώπων της με την ευκαιρία του γεγονότος και εν πάσει περιπτώσει δίνει μια εικόνα της εποχής.

Οι Υπαταίοι είχαν ανέκαθεν αδυναμία στα αυτοκίνητα και η πό­λη μας έβγαλε μια σειρά από εξαίρετους επαγγελματίες Στο επεισόδιο μας αναφέρεται ο θανασολιάς, που δεν θα πρέπει να είναι άλλος από τον Ηλία Κωνσταντίνου Αθανασιά, παλιό οδηγό της εποχής. Δεν αναφέρονται τα ονόματα των επιβατών που κάτι θα μπορούσαν να μας διηγηθούν, αν ζούσαν σήμερα

Ας δούμε, όμως, το θέμα μας όπως περιγράφεται στην εφημερί­δα:

«Τρεις πολίται εκ των ραγιάδων - ψηφοφόρων ανεχώρησαν εξ Υπάτης δια να μεταβούν εις Λαμίαν επιβαίνοντες του αυτοκινήτου του εξ Υπάτης Θανασολιά. Και δια να μη βραδύνουν εκτελούντες τον λασπώδη γύρον των Κομποτάδων δια της εκεί υποβάθρου γέφυρας απε­φάσισαν το τόλμημα να διαβούν τον Σπερχειόν εις την μεταξύ Λουτρών Υπάτης και Λιανοκλαδίου θέσιν, όπου προ 6 ετών υπήρχε η γέ­φυρα, διήγε η οδός προς τα Λουτρά και εκείθεν εις Υπάτην - χωρίς έκτοτε να φιλοτιμηθεί κανείς σατράπης αρμόδιος και ψηφοθήρας πολιτευτής και εκλεκτός του λαού βουλευτής να ενεργήσει προς κατασκευήν νέος γέφυρας, αν όχι χάριν του δύστυχους αυτού τόπου, τουλάχιστον χάριν των ξένων επισκεπτών των θαυματουργών Λου­τρών Ύπατης.

Λοιπόν, οι τρεις φίλοι επιβαίνοντες αυτοκινήτου του Θανασολιά, αφού έκαμαν τον σταυρόν τους απεφάσισαν τον διάπλου του Σπερ­χειού. Και το αυτοκίνητον εισώρμησεν εις τα παφλάζοντα, αλλόχι και πολλά νερά του Σπερχειού. Αλλά μόλις έφθασεν εις το μέσον της κοίτης, η μηχανή σβήνει και το αυτοκίνητον... αγκυροβολεί εν μέ­σω ποταμώ! Μάταια όλαι αι απόπειραι του σωφέρ να το ξεκολλήσει θέτων εις κίνησιν την ψυχθείσαν μηχανήν.

Οι επιβάται και ο σωφέρ με πολλά βάσανα και κινδύνους ηδυνήθησαν σχεδόν κολυμβώντες να περάσουν εις την αντιπέραν όχθην προς Λιανοκλάδι, οπόθεν εζητήθησαν ενισχύσεις προς ανέλκυσιν και ρυμούλκησιν του εν μέσω ποταμώ εγκαταλειφθέντος ταλαίπωρου αυτοκινήτου. Αλλά τα επί τόπου οδηγηθέντα υποζύγια εστάθη αδύνα­τον να το κινήσουν καν.

Αλλά την νύκτα, κατόπιν ραγδαίας βροχής ο ποταμός κατέβασε και εκάλυψεν το αυτοκίνητον μέχρι της «κουκούλας». Το εγέμισε πέ­τρες, ξύλα, άμμον και θα το εξέβραζε στον Μαλιακόν, οικτρόν ναυάγιον, αν κατά την στιγμήν της στάσεως, δεν είχε λάβει θέσιν λοξώς κάθετον προς το κατερχόμενο σφοδρόν ρεύμα του ποταμού.

Την επομένην, όταν τα νερά εχαμήλωσαν, μετεκλήθη βενζινάροτρον του Λιανακλαδίου, το οποίον επί τέλους ηδυνήθη να σύρει έξω εις την όχθην το ναυαγήσαν αυτοκίνητον εν οικτρά και άμορφο καταστάσει.

Οι επιβάται τους οποίους την νύκτα επεριποιήθησαν οι φιλόξενοι κάτοικοι του Λιανακλαδίου απήλθον εις Λαμίαν δοξάζοντες τον θεόν ότι τόσον φθηνά την εγλύτωσαν, αλλά ο Θανοσολιάς κλαίει το αυτοκίνητόν του και αν τολμά ας το ξανακάμει υδροπλάνον του Σπερ­χειού!».

Πηγή: Περιοδικό «Υπάτη»
Επιμέλεια-Ανάρτηση: Τάκης Ευθυμίου